Priateľstvo ako skutočná realita

Oblát: Miroslav Jozefiak

Posledné dni vianočného obdobia v tomto liturgickom roku prežila väčšia časť oblátov vo svojom materskom kláštore v Sampore. Zišli sa tam, aby si vykonali duchovné cvičenia. Keďže exercitátor sa nemohol dostaviť pre chorobu, DC viedol prefekt oblátov o. Jozef.

Obláti rozjímali nad príhovorom už zosnulého pápeža Benedikta XVI., ktorý predniesol po svojom zvolení na pápežsky stolec.  Uvažoval v ňom o téme priateľstva. Priateľstvo, ktoré zažili a stále zažívajú obláti  je skutočné, reálne, nie je to žiadna virtuálna realita. Je to realita, ktorá sa prejavuje na spoločných modlitbách spolu s mníchmi, pri spoločne slávenej eucharistii, spoločnom obede, prácach a zdieľaní, radostiach i starostiach, v zdraví i v chorobe, v šťastí i v nešťastí, spoločnom cestovaní v aute či letných stretnutiach rodín oblátov s mníchmi. Keďže telo je v duchovnom raste rovnako dôležité ako duša, bola v rámci programu DC zaradená aj prechádzka na vzduchu za akéhokoľvek počasia. Okrem nej, bol samozrejme aj priestor  na modlitbu, lectio divina a adoráciu. Nehovoriac o slávnostnom slávení  vigílií a eucharistie na slávnosť Zjavenia Pána a slávnosť  Krstu Pána. Mohli sme tiež prežiť posviacku  kláštora na slávnosť Zjavenia Pána, ktorá bola sprevádzaná spevom kolied všetkých zúčastnených. „Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi“ (Jn 15, 15). Nech je aj týmto našim priateľstvom oslávený Boh.

                                                                 U I O G D

Na spomienku sv. Pavla, pustovníka, 10.1.2023